மதம், அரசியல், இராணுவம், அறிவியல் - Religio, Civilitas, Exercitus, Scientia

எல்லாவற்றையும் விட நமது மிக முக்கியமான பாடத்தை தவறவிடாதீர்கள்! போர் செய்யாதே அன்பு செய்!.

55 words

0 0
Langage: Tamil
Traduction de langage: Latin
Word Translation
   0 0 அணிவகுப்பு triumphus
   0 0 அதிகாரம் potencia
   0 0 அமைதி pax
   0 0 அம்பு sagitta
   0 0 அரசன் rex
   0 0 அரசி regina
   0 0 அரசியல் civilitas
   0 0 ஆயுதம் telum
   0 0 ஆராய்ச்சிப் பிரயாணி indagator
   0 0 இயற்பியலாளர் physicus
   0 0 இராணுவம் militaris
   0 0 இராணுவம் legio
   0 0 ஈட்டி telum
   0 0 எதார்த்த நிலை verum
   0 0 எதிராக போர் தொடுத்தல்... bellare contra…
   0 0 கடற்படை classis
   0 0 கண்டுபிடிப்பாளர் inventor
   0 0 கல்லறை caemeterium
   0 0 கவசம் tegumen
   0 0 காவல்காரர் denuntiator
   0 0 கிரகம் planes
   0 0 கொடி vexillum
   0 0 கோவில் templum
   0 0 கைப்பற்றுதல் capere
   0 0 சக்ரவர்த்தி imperator
   0 0 சமயப்பற்று கொண்ட     religiosus
   0 0 சிப்பாய் miles
   0 0 டவுன் ஹால் prytaneum
   0 0 தலைவர் dux
   0 0 தேவாலயம் ecclesia
   0 0 தோற்கடித்தல் verberare
   0 0 பலம் vis
   0 0 பாதுகாத்தல் custodire
   0 0 பிரார்த்தனை செய்தல் orare
   0 0 பொதுமக்கள் paganus
   0 0 போராடுதல் pugnare
   0 0 போர் bellum
   0 0 போர் bellum
   0 0 போர்வீரன் equester
   0 0 மசூதி meschita
   0 0 மாதிரி exemplum
   0 0 மின்சார electricus
   0 0 மேயர் major
   0 0 ராக்கெட் rucheta
   0 0 ரைபிள் துப்பாக்கி sclopetum
   0 0 ரைபிள் துப்பாக்கி சுடுதல் conjectus
   0 0 வரலாற்று இடைக்காலம் aevum medievalis
   0 0 வாள் gladius
   0 0 விஞ்ஞானம் scientia
   0 0 விஞ்ஞானி physicus
   0 0 விடுமுறை feria
   0 0 வெற்றிடம் vacuum
   0 0 வெளி caelum
   0 0 வேதியியல் chemia
   0 0 ஹெலிகாப்டர் helicopterum
Languages: Tamil, Latin, more...
Leçons: Tamil-Latin, more...