மக்கள்: உறவினர், நண்பர்கள், எதிரிகள் ... - Homines: Propinqui, Amici, Hostes…40 words

0 0
Langage: Tamil
Traduction de langage: Latin
Word Translation
   0 0 அஞ்சல் அட்டை photocartula
   0 0 அண்டை வீட்டார் vicinus
   0 0 அன்பு amor
   0 0 அறைத் தோழன் vicinus
   0 0 ஆண்பிள்ளை vir
   0 0 ஆண்மையுள்ள masculinus
   0 0 ஆராதித்தல் venerari
   0 0 உண்மை veritas
   0 0 உதவி auxilium
   0 0 எதிரி hostis
   0 0 ஓர் அறிவுரை consilium
   0 0 கடைசிப் பெயர் cognomen
   0 0 காதலித்தல் amare
   0 0 குரல் vox
   0 0 கூட்ட நெரிசல் turba
   0 0 சரியாக rectus esse
   0 0 சஹ (மனிதர்) compar
   0 0 சிறு குழந்தை infantulus
   0 0 சிறுமி puella
   0 0 சிறுவன் puer
   0 0 தவறாக falsus esse
   0 0 நண்பர் amicus
   0 0 நபர் caput
   0 0 நம்பிக்கை வைத்தல் sperare
   0 0 பரிசு donum
   0 0 புரிந்துகொள்ளுதல் scire
   0 0 பெண் femina
   0 0 பெண்மையுள்ள femineus
   0 0 பெயர் nomen
   0 0 பொய் mendacium
   0 0 பொய் சொல்லுதல் mentiri
   0 0 மக்கள் populus
   0 0 மன்னிக்கவும் poniteo
   0 0 முட்டாள் stultus
   0 0 முதல் பெயர் nomen
   0 0 முத்தமிடுதல் ausculor
   0 0 முத்தம் savium
   0 0 விதவை viduus
   0 0 விருந்தாளி hospes
   0 0 வெறுத்தல் odire
Languages: Tamil, Latin, more...
Leçons: Tamil-Latin, more...