قید‌های گوناگون 1 - Varios Adverbios 148 words

0 0
Langage: Farsi
Traduction de langage: Spanish
Word Translation
      0 0 آنجا    allá
      0 0 البته    claro
      0 0 اینجا    aquí
      0 0 با هم    juntos
      0 0 بد    de mala forma
      0 0 بسیار    mucho
      0 0 بسیار    muy
      0 0 بعضی وقتها    a veces
      0 0 بنابراین    por lo tanto
      0 0 به ندرت    raramente
      0 0 به هر حال...    a propósito
      0 0 بیشتر    más
      0 0 تاحدودی    más exactamente
      0 0 تعداد خیلی زیاد    demasiados
      0 0 تقریباً    casi
      0 0 تنها    solamente
      0 0 جایی که    dónde
      0 0 خوب    bien
      0 0 در میان    en medio de
      0 0 دوباره    otra vez
      0 0 سپس    entonces
      0 0 شاید    quizás
      0 0 عموماً    generalmente
      0 0 غالباً    seguido
      0 0 قبلاً    anteriormente
      0 0 لباسی که پشت و رو نیست    al revés
      0 0 مسلماً    seguro
      0 0 معمولاً    habitualmente
      0 0 مقدار خیلی زیاد    demasiado
      0 0 ممکن است    tal vez
      0 0 هرگز    jamás
      0 0 هم    también
      0 0 همچنین    también
      0 0 همیشه    siempre
      0 0 هنوز    todavía
      0 0 وارونه    patas arriba
      0 0 واقعا    realmente
      0 0 چرا    por qué
      0 0 چقدر    cuánto
      0 0 چند تا    cuántos
      0 0 چه    qué
      0 0 چه کسی    quién
      0 0 چون    porque
      0 0 چگونه    cómo
      0 0 کافی    suficiente
      0 0 کاملاً    bastante
      0 0 کلاً    de ningún modo
      0 0 کمی    un poco
Languages: Farsi, Espagnol, more...
Leçons: Farsi-Espagnol, more...