فعل‌های گوناگون 1 - Różne Czasowniki 169 words

0 0
Langage: Farsi
Traduction de langage: Polish
Word Translation
      0 0 آغاز کردن    zaczynać
      0 0 آوردن    przynosić
      0 0 احاطه کردن    Otaczać
      0 0 ارسال کردن    Wysyłać
      0 0 استفاده کردن    używać
      0 0 اشغال بودن    Zajmować
      0 0 اقامت کردن    Mieszkać
      0 0 امتحان کردن    Próbować
      0 0 امیدوار بودن    mieć nadzieję
      0 0 انتخاب کردن    wybierać
      0 0 انجام دادن    Robić
      0 0 بستن    Zamykać
      0 0 به خواب رفتن    Zasypiać
      0 0 بو کردن    Wąchać
      0 0 بودن    Być
      0 0 تا زدن    Składać
      0 0 تبدیل شدن    stawać się
      0 0 ترجیح دادن    woleć
      0 0 ترک کردن    opuszczać
      0 0 تعلق داشتن    należeć
      0 0 تعمیر کردن    Naprawiać
      0 0 تفریح کردن    Bawić się
      0 0 تماشا کردن    Oglądać
      0 0 توصیف کردن    Opisywać
      0 0 جارو کردن    zamiatac
      0 0 حفر کردن    Kopać
      0 0 حمل کردن    Nieść
      0 0 خوابیدن    Spać
      0 0 خواندن    czytać
      0 0 دادن    Dawać
      0 0 داشتن    Mieć
      0 0 درک کردن    rozumieć
      0 0 دریافت کردن    Dostawać
      0 0 دنبال چیزی گشتن    Szukać
      0 0 دیدن    Widzieć
      0 0 ریختن    Nalewać
      0 0 ساختن    Wytwarzać
      0 0 سوزاندن    Palić
      0 0 سیگار کشیدن    Palić
      0 0 شنیدن    słyszeć
      0 0 صبر کردن    czekać
      0 0 صحبت کردن    Mówić
      0 0 صرف کردن    Spędzać
      0 0 ضربه زدن    Uderzać
      0 0 فراموش کردن    zapominać
      0 0 فکر کردن    myśleć
      0 0 لباس پوشیدن    Ubierać
      0 0 مجبور بودن    Musieć
      0 0 مطلع کردن    dostrzegać
      0 0 ناپدید شدن    znikać
      0 0 نشستن    Siedzieć
      0 0 نوشتن    Pisać
      0 0 نگه داشتن    Utrzymywać
      0 0 نیاز داشتن    potrzebować
      0 0 وابسته بودن    zależeć
      0 0 پاسخ دادن    odpowiadać
      0 0 پرتاب کردن    rzucać
      0 0 پرسیدن    Pytać
      0 0 پنهان کردن    chować
      0 0 پوشاندن    Zakrywać
      0 0 پوشیدن    Nosić
      0 0 پیدا کردن    Znajdować
      0 0 پیشنهاد دادن    oferować
      0 0 کشیدن    rozciągać
      0 0 گذاشتن    Kłaść
      0 0 گرفتن    Brać
      0 0 گریه کردن    Płakać
      0 0 گسترش یافتن    Rozprzestrzeniać
      0 0 گوش دادن به    Słuchać
Languages: Farsi, Polonais, more...
Leçons: Farsi-Polonais, more...