either  -  둘 중 하나

either - 둘 중 하나Usage Examples

either (Englanti )


둘 중 하나 (Korea )