การทักทาย ขอ ต้อนรับ อำลา - Saluti, Richieste, Benvenuti, Addii

เรียนรู้วิธีที่จะเข้าสังคมกับคนอื่น. Imparate a socializzare con le persone


      
  

การศึกษา 1 - Educazione 1

ทั้งหมดเกี่ยวกับโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย. Tutto su scuola, collegi e università


      
  

การศึกษา 2 - Educazione 2

ส่วนที่ 2 ของบทเรียนที่มีชื่อเสียงของเราเกี่ยวกับกระบวนการทางการศึกษา. Seconda Parte della nostra celebre lezione sui processi educativi


      
  

การเคลื่อนไหว ทิสทาง - Movimento, Direzioni

การเคลื่อนที่ช้าๆ การขับขี่อย่างปลอดภัย. Muovetevi lentamente, guidate in modo sicuro


      
  

กีฬา เกมส์ งานอดิเรก - Sport, Giochi, Tempo Libero

มีความสนุก ทั้งหมดเกี่ยวกับฟุตบอล หมากรุก และการสะสมไม้ขีดไฟ. Divertitevi. Tutto su calcio, scacchi e collezioni di fiammiferi


      
  

ขนาด การวัด - Misure

คูณชอบนิ้วหรือเซนติเมตร? คุณสูงถึงเมตรยัง?. Preferite pollici o centimetri?


      
  

      
  

ครอบครัว - Famiglia

แม่ พ่อ ญาติ ครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต. Madre, padre, parenti. La famiglia è la cosa più importante nella vita


      
  

ความบันเทิง ศิลปะ ดนตรี - Intrattenimento, Arte, Musica

ชีวิตเราจะเป้นอย่างไรถ้าปราศจากศิลปะ? ร่างกายที่ปราศจากวิญญาณ. Cosa sarebbe la nostra vita senza l`arte? Una conchiglia vuota


      
  

ความรู้สึก การรู้สึกได้ - Sentimenti, Sensi

ทั้งหมดเกี่ยวกับความรัก ความเกลียด การได้กลิ่นและการสัมผัส. Tutto riguardo amore, odio, olfatto e tatto


      
  

      
  

      
  

      
  


      
  

งาน ธุรกิจ ที่ทำงาน - Lavoro, Affari, Ufficio

อย่าทำงานหนักมากเกินไป พักผ่อนบ้าง เรียนรู้คำเกี่ยวกับงาน. Non lavorate troppo. Prendetevi una pausa, imparate parole relative al lavoro


      
  

ชีวิต อายุ - La vita, l`età

ชีวิตสั้นนัก เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนทั้งหมดของมันตั้งแต่เกิดจนตาย. La vita è breve. Imparate tutto sulle sue fasi, dalla nascita alla morte


      
  

ตัวเลข - Numeri

หนึ่ง สอง สาม...ล้าน พันล้าน. Uno, due, tre… Milioni, miliardi


      
  

ตึก องค์กร - Edifici, Organizzazioni

โบสถ์ โรงละคร สถานีรถไฟ ห้าง. Chiese, teatri, stazioni, negozi


      
  

ธรรมชาติ - La natura

อนุรักษ์ธรรมชาติ แม่ของคุณ. Preservate la natura, vostra madre!


      
  

      
  

พืช - Piante

เรียนเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ตามธรรมชาติรอบๆตัวเรา ทั้งหมดเกี่ยวกับพืช ต้นไม้ ดอกไม้ พุ่มไม้. Imparate tutto sulle meraviglie della natura che ci circondano. Tutto sulle piante: alberi, fiori, cespugli


      
  

      
  

ภูมิอากาศ - Tempo Atmosferico

ไม่มีอากาศไม่ดี ภูมิอากาศทั้งหมดดั. Non c`è brutto tempo, tutti i tempi vanno bene


      
  

รถ - Automobile

คุณอยู่ในต่างประเทศและอยากจะเช่ารถสักคันไหม? คุณต้องรู้ว่าที่ไหนมีมีรถให้เช่าบ้าง. Siete in un paese straniero e volete noleggiare un`automobile? Prima dovete sapere dove ha il volante


      
  

      
  

ลัษณะมนุษย์ 1 - Caratteristiche Umane 1

วิธีการอธิบายคนรอบตัวคุณ. Come descrivere le persone intorno a voi


      
  

      
  

ศาสนา การเมือง การทหาร วิทยาศาสตร์ - Religione, Politica, Militari, Scienze

อย่าพลาดบทเรียนที่สุดของเรา! สร้างรักไม่สร้างสงคราม.. Non perdete la lezione più seria di tutte! Fate l`amore, non fate la guerra!


      
  

สัตว์ - Animali

แมวและสุนัข นกและปลา เกี่ยวกับสัตว์ทั้งหมด. Gatti e cani. Uccelli e pesci. Tutto sugli animali      
  

สี - Colori

ทั้งหมดเกี่ยวกับ สีแดง สีขาว และสีฟ้า. Tutto sul rosso, bianco e blu


      
  

สุขภาพ ยา สุขลักษณะ - Salute, Medicina, Igiene

วิธีการบอกแพทย์เกี่ยวกับการปวดหัวของคุณ. Come spiegare al dottore del vostro mal di testa


      
  

ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ - Parti del corpo umano

ร่างกายเป็นที่อยู่ของจิตใจ เรียนรู้เกี่ยวกับขา แขนและหู. Il corpo è il recipiente dell`anima. Imparate tutto su gambe, braccia e orecchie


      
  

อาชีพ - Professioni

การมีอาชีพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบัน คุณสามารถเป็นมืออาชีพโดยปราศจากความรู้ได้ไหม?. E` molto importante avere un buon lavoro al giorno d`oggi. Puoi essere professionale senza conoscere lingue straniere? Difficilmente!


      
  

อาหาร ภัตตาคาร ห้องครัว 1 - Cibo, Ristoranti, Cucina 1

บทเรียนอร่อย ทั้งหมดเกี่ยวกับความอยากเล็กๆที่อร่อยของโปรดของคุณ. Lezione appetitosa. Tutto riguardo alle vostre piccole voglie


      
  

อาหาร ภัตตาคาร ห้องครัว 2 - Cibo, Ristoranti, Cucina 2

ส่วนที่ 2 ของบทเรียนอร่อย. Seconda parte della vostra lezione appetitosa


      
  

เครื่องมือ - Strumenti

รู้ว่าคุณควรจะใช้อะไรในการทำความสะอาด ซ่อม ทำสวน. Imparate cosa dovreste usare per le pulizie, riparazioni, giardinaggio


      
  

เงิน ช็อปปิ้ง - Soldi, Shopping

อย่าพลาดบทเรียนนี้ เรียนวิธีการนับเงิน. Non perdete questa lezione. Imparate a contare i soldi


      
  

เมือง ถนน การขนส่ง - Città, Strade, Trasporti

อย่าหลงทางในเมืองใหญ่ ถามว่าคุณจะไปที่โอเปร่าเฮ้าส์ได้อย่างไร. Non perdetevi in una grande città. Chiedete come potete arrivare al Teatro dell`Opera


      
  

เวลา 1 - Tempo 1

เวลาไม่รอท่า เวลาเดินเร็ว! เรียนรู้เกี่ยวกับเวลาด้วยอินเตอร์เน็ตโพลีกลอทตอนนี้เลย. Il tempo scorre


      
  

เวลา 2 - Tempo 2

อย่าปล่อยเวลาไปเปล่าประโยชน์ เรียนรู้คำใหม่ๆ. Non perdete il vostro tempo! Imparate nuove parole


      
  

เสื้อผ้า 1 - Abbigliamento 1

ทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสวมใส่เพื่อให้ดูดีและอบอุ่น. Tutto su cosa mettere per apparire eleganti e stare al caldo


      
  

Languages

Thai , Italia , lisää

Oppijaksot

Thai -Italia , lisää