பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Forskjellige verb 1Sanakieli : Tamil
Käännöskieli : Norwegian

Languages

Tamil, Norja , lisää

Oppijaksot

Tamil-Norja , lisää