כינוי-השם , מילות חיבור, מילות יחס - Pronomoj, konjunkcioj, prepozicioj65 words

0 0
Sanakieli : Hebrew
Käännöskieli : Esperanto
Word Translation
      0 0 אבל sed
      0 0 או ambaŭ
      0 0 אחרי post
      0 0 איך kiel
      0 0 איפה kie
      0 0 אם se
      0 0 אנחנו ni
      0 0 אני mi
      0 0 אתה vi
      0 0 ב en
      0 0 בזמן dum
      0 0 בין inter
      0 0 בלי sen
      0 0 במשך dum
      0 0 בנוסף plue
      0 0 בנוסף same kiel
      0 0 בנוסף ל plie
      0 0 בפנים interne
      0 0 בקרב inter
      0 0 בשביל por
      0 0 בשביל por
      0 0 גם ankaŭ
      0 0 גם זה ..וגם kaj…kaj
      0 0 דבר נוסף krome
      0 0 דרך tra
      0 0 הוא li
      0 0 היא ŝi
      0 0 הם ili
      0 0 ו kaj
      0 0 ובכן tiel
      0 0 כולם ĉiu
      0 0 כי ĉar
      0 0 כל ĉio
      0 0 כמו כן same, simile
      0 0 ל ĝis
      0 0 לא רק ..אבל גם ne nur…sed ankaŭ…
      0 0 לאן kien
      0 0 ליד apud
      0 0 ליד proksime
      0 0 למה kial
      0 0 למרות malgraŭ, spite al
      0 0 לעבר al
      0 0 לפי laŭ
      0 0 מ el
      0 0 מאז de kiam
      0 0 מאחורי post
      0 0 מה kio
      0 0 מחוץ ל.. ekstere
      0 0 מי kiu
      0 0 מישהו iu
      0 0 מלפנים antaŭ
      0 0 מסביב ĉirkaŭ
      0 0 מעל לכל krome
      0 0 משהו io
      0 0 מתחת sub
      0 0 מתי kiam
      0 0 נגד kontraŭ
      0 0 עד ĝis
      0 0 עוד הפעם denove
      0 0 על supre
      0 0 על sur
      0 0 על pri
      0 0 עם kun
      0 0 רק nur
      0 0 של מי kies
Languages: Heprea , Esperanto , lisää...
Oppijaksot : Heprea -Esperanto , lisää...