فعل‌های گوناگون 2 - Різні дієслова 266 words

0 0
Sanakieli : Farsi
Käännöskieli : Ukrainian
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 آرزو داشتن    бажати (bazhaty)
      0 0 آزاد کردن    відпускати (vіdpuskaty)
      0 0 آزردن    набридати (nabrydaty)
      0 0 اتفاق افتادن    проходити (prokhodyty)
      0 0 اجازه دادن    дозволяти (dozvoljaty)
      0 0 اخم کردن    супити брови (supyty brovy)
      0 0 از دست دادن    губити (hubyty)
      0 0 استراحت کردن    розслаблюватися (rozslabljuvatysja)
      0 0 اسیر کردن    захоплювати (zakhopljuvaty)
      0 0 اشتباه کردن    помилятися (pomyljatysja)
      0 0 انداختن    зронити (zronyty)
      0 0 ایجاد کردن    створювати (stvorjuvaty)
      0 0 باز کردن    розвертати (rozvertaty)
      0 0 باور کردن    вірити (vіryty)
      0 0 به خاطر آوردن    пам`ятати ... (pam`jataty ...)
      0 0 بیدار شدن    прокидатися (prokydatysja)
      0 0 ترغیب کردن    умовляти (umovljaty)
      0 0 تغییر دادن    змінювати (zmіnjuvaty)
      0 0 تند تند حرف زدن    базікати (bazіkaty)
      0 0 توانستن    могти (mohty)
      0 0 توضیح دادن    пояснювати (pojasnjuvaty)
      0 0 تکرار کردن    повторювати (povtorjuvaty)
      0 0 جدا کردن    розділяти (rozdіljaty)
      0 0 حذف کردن    видаляти (vydaljaty)
      0 0 خالی کردن    спустошувати (spustoshuvaty)
      0 0 خسته کردن    вганяти в нудьгу (vhanjaty v nud'hu)
      0 0 خشک کردن    сушити (sushyty)
      0 0 خم شدن    гнути (hnuty)
      0 0 خواستن    хотіти (khotіty)
      0 0 دانستن    знати (znaty)
      0 0 دزدیدن    красти (krasty)
      0 0 دعوا کردن    битися (bytysja)
      0 0 دعوت کردن    запрошувати (zaproshuvaty)
      0 0 دمیدن    дути (duty)
      0 0 دنباله روی کردن    слідувати (slіduvaty)
      0 0 روان صحبت کردن    вільно володіти (мовою) (vіl'no volodіty (movoju))
      0 0 زدن    бити (byty)
      0 0 سرپیچی کردن    не підкорятися (ne pіdkorjatysja)
      0 0 شستن    мити (myty)
      0 0 شوخی کردن    жартувати (zhartuvaty)
      0 0 شکایت کردن    скаржитися (skarzhytysja)
      0 0 شکستن    ламати (lamaty)
      0 0 ضمیمه کردن    приєднувати (pryyednuvaty)
      0 0 عادت کردن    звикати до (zvykaty do)
      0 0 غرق شدن    тонути (tonuty)
      0 0 فریب دادن    обманювати (obmanjuvaty)
      0 0 قول دادن    обіцяти (obіtsjaty)
      0 0 لرزیدن    трясти (trjasty)
      0 0 محافظت کردن    захищати (zakhyshchaty)
      0 0 مزاحم شدن    турбувати (turbuvaty)
      0 0 معنی دادن    позначати (poznachaty)
      0 0 ملاقات کردن    зустрічати (zustrіchaty)
      0 0 ممنوع کردن    забороняти (zaboronjaty)
      0 0 موفق شدن    домогтися успіху (domohtysja uspіkhu)
      0 0 نجات دادن    рятувати (rjatuvaty)
      0 0 نگران چیزی بودن    турбуватися про (turbuvatysja pro)
      0 0 پاره کردن    розривати (rozryvaty)
      0 0 پاسخ دادن    відповідати (vіdpovіdaty)
      0 0 پاک کردن    витирати (vytyraty)
      0 0 پر کردن    наповнювати (napovnjuvaty)
      0 0 پس دادن    повертати (povertaty)
      0 0 پیروی کردن    підкорятися (pіdkorjatysja)
      0 0 پیچ را باز یا بسته کردن    закручувати що-небудь (zakruchuvaty shcho-nebud')
      0 0 پیچ چیزی را باز کردن    викручувати що-небудь (vykruchuvaty shcho-nebud')
      0 0 کسل بودن    нудьгувати (nud'huvaty)
      0 0 کنترل کردن    перевіряти (perevіrjaty)
Languages: Farsi, Ukraina , lisää...
Oppijaksot : Farsi-Ukraina , lisää...