احساسات و عواطف - Почуття, відчуття

همه چیز درباره عشق و نفرت، بوییدن و لمس کردن. Все про любов і ненависть, запахи й дотики.

29 words

0 0
Sanakieli : Farsi
Käännöskieli : Ukrainian
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 احساس تشنگی کردن    відчувати спрагу (vіdchuvaty sprahu)
      0 0 بی حوصله    нудьгуючий (nud'hujuchyj)
      0 0 بیدار    що прокинувся (shcho prokynuvsja)
      0 0 بیمار    хворий (khvoryj)
      0 0 ترس    страх (strakh)
      0 0 ترسیدن    відчувати страх (vіdchuvaty strakh)
      0 0 تشنگی    спрага (spraha)
      0 0 خسته    втомлений (vtomlenyj)
      0 0 خشمگین    злий (zlyj)
      0 0 خلق و خو    настрій (nastrіj)
      0 0 خواب آلودگی    хотіти спати (khotіty spaty)
      0 0 داغ بودن    відчувати спеку (vіdchuvaty speku)
      0 0 درد    біль (bіl')
      0 0 سرد بودن    відчувати холод (vіdchuvaty kholod)
      0 0 شرم    сором (sorom)
      0 0 ضعیف    слабкий (slabkyj)
      0 0 عصبانی شدن (از دست کسی)    розлютитися (на когось) (rozljutytysja (na kohos'))
      0 0 علاقمند    зацікавлений (zatsіkavlenyj)
      0 0 غمگین    сумний (sumnyj)
      0 0 قوی    сильний (syl'nyj)
      0 0 مغرور    гордий (hordyj)
      0 0 ناامید    розчарований (rozcharovanyj)
      0 0 ناراحت    засмучений (zasmuchenyj)
      0 0 نگران    стурбований (sturbovanyj)
      0 0 هیجان زده    схвильований (skhvyl'ovanyj)
      0 0 وحشت    паніка (panіka)
      0 0 گرسنه بودن    бути голодним (buty holodnym)
      0 0 گرسنگی    голод (holod)
      0 0 گریه کردن    плакати (plakaty)
Languages: Farsi, Ukraina , lisää...
Oppijaksot : Farsi-Ukraina , lisää...