اعداد - Brojevi

یک، دو، سه... میلیون، بیلیون. Jedan, dva, tri… milijuni, milijarde

31 words

0 0
Sanakieli : Farsi
Käännöskieli : Croatian
Word Translation
      0 0 اول prvi
      0 0 بیست dvadeset
      0 0 بیلیون milijarda
      0 0 ترتیبی redni
      0 0 ده deset
      0 0 دو dva
      0 0 دوازده dvanaest
      0 0 دوم drugi
      0 0 رقم (01234...) znamenka
      0 0 سه tri
      0 0 سوم treći
      0 0 سی trideset
      0 0 سیزده trinaest
      0 0 شش šest
      0 0 شصت šezdeset
      0 0 صد sto
      0 0 میلیون milijun
      0 0 نه devet
      0 0 نود devedeset
      0 0 هزار tisuću
      0 0 هشت osam
      0 0 هشتاد osamdeset
      0 0 هفت sedam
      0 0 هفتاد sedamdeset
      0 0 پنج pet
      0 0 پنجاه pedeset
      0 0 چهار četiri
      0 0 چهل četrdeset
      0 0 یازده jedanaest
      0 0 یک jedan
      0 0 یک شماره broj
Languages: Farsi, Kroatia, lisää...
Oppijaksot : Farsi-Kroatia, lisää...