زندگی، عمر - Život, dob

زندگی کوتاه است. درباره تمام مراحل زندگی از تولد تا مرگ بیاموزید. Život je kratak. Naučite sve o fazama života od rođenja do smrti

15 words

0 0
Sanakieli : Farsi
Käännöskieli : Croatian
Word Translation
      0 0 باروری plodnost
      0 0 بچه beba
      0 0 تولد rođenje
      0 0 جوان mlad
      0 0 روز تولد rođendan
      0 0 زایمان roditi
      0 0 زنده živ
      0 0 زندگی život
      0 0 زندگی کردن živjeti
      0 0 سن dob
      0 0 متولد شدن roditi se
      0 0 مردن umrijeti
      0 0 مرده mrtav
      0 0 پیر star
      0 0 پیرشدن stariti
Languages: Farsi, Kroatia, lisää...
Oppijaksot : Farsi-Kroatia, lisää...