افراد: بستگان، دوستان، دشمنان... - Homoj: parencoj, amikoj, malamikoj…Word Language: Farsi
Translation Language: Esperanto


Word >> Translation
stultulo
0 0
antaŭnomo
0 0
malpravi
0 0
esperi
0 0
kiso
0 0
kisi
0 0
vidvo
0 0
bedaŭri
0 0
homamaso
0 0
vero
0 0
knabino
0 0
pravi
0 0
mensogo
0 0
mensogi
0 0
premi la manon
0 0
bukedo
0 0
malamiko
0 0
amiko
0 0
virino
0 0
ina
0 0
adori
0 0
persono
0 0
voĉo
0 0
amo
0 0
ami
0 0
kiel frenezulo
0 0
kompreni
0 0
viro
0 0
vira
0 0
homoj
0 0
gasto
0 0
nomo
0 0
familia nomo
0 0
malami
0 0
bebo
0 0
donaco
0 0
kisi unu la alian
0 0
najbaro
0 0
kunvivanto
0 0
knabo
0 0
poŝtkarto
0 0
helpo
0 0
ulo
0 0
konsilo
0 0

Languages

Farsi, Esperanto, more