Various Verbs 2 - Diversaj verboj 266 words

0 0
Word Language: English
Translation Language: Esperanto
Word Translation
      0 0 to annoy enuigi
      0 0 to answer respondi
      0 0 to attach fiksi
      0 0 to be able povi
      0 0 to be bored enui
      0 0 to beat bati
      0 0 to believe kredi
      0 0 to bend kurbigi
      0 0 to blow blovi
      0 0 to bore tedi
      0 0 to break rompi
      0 0 to capture kapti
      0 0 to change ŝanĝi
      0 0 to chatter babili
      0 0 to check kontroli
      0 0 to complain plendi
      0 0 to create krei
      0 0 to deceive trompi
      0 0 to disobey malobei
      0 0 to disturb ĝeni
      0 0 to drop faligi
      0 0 to dry seki
      0 0 to empty malplenigi
      0 0 to explain klarigi
      0 0 to fight batali
      0 0 to fill plenigi
      0 0 to follow sekvi
      0 0 to forbid malpermesi
      0 0 to frown sulkigi brovojn
      0 0 to get used to alkutimiĝi al
      0 0 to give back redoni
      0 0 to invite inviti
      0 0 to joke ŝerci
      0 0 to know scii
      0 0 to let lasi
      0 0 to lose perdi
      0 0 to make a mistake erari
      0 0 to meet renkonti
      0 0 to obey obei
      0 0 to persuade persvadi
      0 0 to promise promesi
      0 0 to protect protekti
      0 0 to relax malstreĉi sin
      0 0 to release liberigi
      0 0 to remember ... rememori
      0 0 to remove forigi
      0 0 to repeat ripeti
      0 0 to rescue savi
      0 0 to screw something on enŝraŭbi
      0 0 to separate disigi
      0 0 to shake skui
      0 0 to signify signifi
      0 0 to sink malleviĝi
      0 0 to speak fluently flue paroli
      0 0 to steal ŝteli
      0 0 to succeed sukcesi
      0 0 to take place okazi
      0 0 to tear ŝiri
      0 0 to unfold malfaldi
      0 0 to unscrew something elŝraŭbi
      0 0 to wake up vekiĝi
      0 0 to want voli
      0 0 to wash lavi
      0 0 to wipe viŝi
      0 0 to wish deziri
      0 0 to worry about zorgi
Languages: English, Esperanto, more...
Lessons: English-Esperanto, more...