المهنة - Profesio

من الضروري جداً الحصول على مهنة جيدة هذه الأيام . هل من الممكن أن تصبح محترفاً من دون المعرفة بلغات أجنبية؟ بصعوبة. Gravas havi bonan profesion hodiaŭ. Ĉu vi povas esti bona profesiulo sen koni fremdlingvojn? Malfacile!

Word Language: Arabic
Translation Language: Esperanto


Word >> Translation
vendisto
0 0
kirurgo
0 0
soldato
0 0
generalo
0 0
bakisto, panisto
0 0
pentristo
0 0
turisto
0 0
akvotubisto
0 0
sekretario
0 0
politikisto
0 0
policisto
0 0
ĵurnalisto
0 0
kuiristo
0 0
kuracisto
0 0
piloto
0 0
sciencisto
0 0
laboristo
0 0
fizikisto
0 0
filozofo
0 0
verkisto
0 0
ŝtelisto
0 0
novulo
0 0
volontulo
0 0
advokato
0 0
estro
0 0
farmisto
0 0
bankisto
0 0
fotisto
0 0
stevardino
0 0
instruisto
0 0
bibliotekisto
0 0
flegistino
0 0
muzikisto
0 0
meĥanikisto
0 0
ĉarpentisto
0 0
floristo
0 0
domomastrino
0 0
negocisto
0 0
fajrestingisto
0 0
poŝtisto
0 0
dentisto
0 0
rubisto
0 0
librotenisto
0 0
esploristo
0 0
frizisto
0 0
aktoro
0 0
aktorino
0 0
inĝeniero
0 0

Languages

Arabic, Esperanto, more