هوا بارانیه.  -  pluvius est

Usage Examples

هوا بارانیه. (Farsi)


pluvius est (Latijn)