باد می‌آید.  -  ventosus est

Usage Examples

باد می‌آید. (Farsi)


ventosus est (Latijn)