هوای بیرون آفتابیه.  -  apricus est

Usage Examples

هوای بیرون آفتابیه. (Farsi)


apricus est (Latijn)