آب و هوا خوب نیست.  -  caelum malum est

Usage Examples

آب و هوا خوب نیست. (Farsi)


caelum malum est (Latijn)