هوا خیلی گرمه.  -  calidus est

Usage Examples

هوا خیلی گرمه. (Farsi)


calidus est (Latijn)