பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Çeşitli fiiller 1Taal Woord: Tamil
Taal Vertaling: Turkish

Languages

Tamil, Turks, more

Lessen

Tamil-Turks, more