பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Różne Czasowniki 1Taal Woord: Tamil
Taal Vertaling: Polish

Languages

Tamil, Pools, more

Lessen

Tamil-Pools, more