பதிலிடு பெயர்கள், இணைப்புச் சொற்கள், முன்னுருபுகள் - Kata Ganti, Kata Sambung, Kata Depan65 words

0 0
Taal Woord: Tamil
Taal Vertaling: Indonesian
Word Translation
   0 0 (இது)மட்டுமல்லாமல் ... (அதுவும்) கூட    tidak hanya…tetapi juga...
   0 0 அடியில்    di bawah
   0 0 அதேபோல    maupun
   0 0 அதோடு சேர்த்து    sebagai tambahan terhadap
   0 0 அனைவரும்    semua
   0 0 அருகில்    dekat
   0 0 அல்லது    salah satu dari
   0 0 அவர்    dia, ia
   0 0 அவள்    dia, ia
   0 0 அவ்ர்கள்    mereka
   0 0 அவ்வாறே    demikian juga
   0 0 ஆனால்    tapi
   0 0 இடையில்    di antara
   0 0 இரண்டும் ... மேலும்    baik...maupun
   0 0 இருந்த போதிலும்    meskipun
   0 0 இருந்து    dari
   0 0 இல்    di
   0 0 இல்லாமல்    tanpa
   0 0 உடன்    dengan
   0 0 உட்புறம்    di dalam
   0 0 எங்கு    ke mana
   0 0 எங்கே    di mana
   0 0 எதிராக    terhadap
   0 0 எனவே    jadi
   0 0 எனில்    jika
   0 0 என்ன    apa
   0 0 எப்படி    bagaimana
   0 0 எப்போது    ketika
   0 0 எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக    di atas semuanya
   0 0 ஏதாவது    sesuatu
   0 0 ஏனெனில்    karena
   0 0 ஏன்    mengapa
   0 0 ஒவ்வொருவரும்    semua orang
   0 0 க்கு    untuk
   0 0 க்கு    ke
   0 0 சமயத்தில்    sementara
   0 0 சுற்றிலும்    di sekitar
   0 0 தொடங்கி    sejak
   0 0 நான்    saya
   0 0 நாம்    kami
   0 0 நீ    anda
   0 0 நோக்கி    terhadap
   0 0 பக்கத்தில்    di samping
   0 0 படி    menurut
   0 0 பற்றி    tentang
   0 0 பின்னால்    di belakang
   0 0 பிறகு    setelah
   0 0 பொருட்டு    agar
   0 0 போது    selama
   0 0 மத்தியில்    di antara
   0 0 மற்றும்    dan
   0 0 மீண்டும்    lagi
   0 0 மீது    pada
   0 0 முன்    di depan
   0 0 மூலம்    melalui
   0 0 மேலும்    selain itu
   0 0 மேலும்    juga
   0 0 மேலும் ஒரு விஷயம்    satu hal lagi
   0 0 மேல்    di atas
   0 0 யாருடைய    siapa, yang
   0 0 யாரோ ஒருவர்    seseorang
   0 0 யார்    siapa
   0 0 வரைக்கும்    sampai
   0 0 வெறும்    hanya
   0 0 வெளியே    di luar
Languages: Tamil, Indonesisch, more...
Lessen: Tamil-Indonesisch, more...