பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Διάφορα ρήματα 1Taal Woord: Tamil
Taal Vertaling: Greek

Languages

Tamil, Grieks, more

Lessen

Tamil-Grieks, more