எண்கள் - Αριθμοί

ஒன்று, இரண்டு, மூன்று ... லட்சம், கோடி. Ένα, δύο, τρία... Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια

31 words

0 0
Taal Woord: Tamil
Taal Vertaling: Greek
Word Translation
   0 0 அறுபது    εξήντα
   0 0 ஆயிரம்    χίλια
   0 0 ஆறு    έξι
   0 0 இரண்டாவது    δεύτερος
   0 0 இரண்டு    δύο
   0 0 இருபது    είκοσι
   0 0 இலக்கம்    ένα ψηφίο
   0 0 எட்டு    οκτώ
   0 0 எண்    ένας αριθμός
   0 0 எண் முறைப் பெயர்    τακτικός
   0 0 எண்பது    ογδόντα
   0 0 எழுபது    εβδομήντα
   0 0 ஏழு    επτά
   0 0 ஐந்து    πέντε
   0 0 ஐம்பது    πενήντα
   0 0 ஒன்பது    εννέα
   0 0 ஒன்று    ένα
   0 0 தொண்ணூறு    ενενήντα
   0 0 நான்கு    τέσσερα
   0 0 நாற்பது    σαράντα
   0 0 நூறு    εκατό
   0 0 நூறு கோடி    δισεκατομμύριο
   0 0 பதினொன்று    ένδεκα
   0 0 பதிமூன்று    δέκα τρία
   0 0 பத்து    δέκα
   0 0 பத்து லட்சம்    εκατομμύριο
   0 0 பன்னிரண்டு    δώδεκα
   0 0 முதலாவது    πρώτος
   0 0 முப்பது    τριάντα
   0 0 மூன்றாவது    τρίτος
   0 0 மூன்று    τρία
Languages: Tamil, Grieks, more...
Lessen: Tamil-Grieks, more...