Saluto, peto, bonvenoj, adiaŭo - 挨拶、依頼、歓迎、送別 

Kiel trakti personojn.. 人々とつきあう方法を知ってください。

74 words

0 0
Taal Woord: Esperanto
Taal Vertaling: Japanese
Word Translation (transliteration: on off )
   0 0 aliflanke    他方では (TahouDeha)
   0 0 ankaŭ mi    私も (WatashiMo)
   0 0 Bonan matenon    おはよう! (Ohayou!)
   0 0 Bonan tagon    こんにちは (Konnichiha)
   0 0 Bonan vesperon    こんばんは (Konbanha)
   0 0 Bone.    オーケー。 (O^ke^。)
   0 0 Bongustega!    おいしい! (Oishii!)
   0 0 Bonvenon!    ようこそ! (Youkoso!)
   0 0 Bonvolu    お願いします (ONegaiShimasu)
   0 0 Ĉe mi ĉio estas bona.    私は非常に健康です。 (WatashiHaHijouniKenkouDesu。)
   0 0 Ĉion bonan    良い日を過してください。 (YoiNichiWoSugoshiTekudasai。)
   0 0 Ĉu ĉio estas bona?    あなたは健康ですか? (AnatahaKenkouDesuka?)
   0 0 Ĉu ĉio estas bone?    オーケーですか? (O^ke^Desuka?)
   0 0 Ĉu ĉio glatas?    調子はどうですか? (ChoushiHadoudesuka?)
   0 0 Ĉu mi rajtas?    …てもいいですか。 (…Temoiidesuka。)
   0 0 Ĉu ne?    なぜ? (Naze?)
   0 0 Ĉu vi povus diri al mi...?    あなたは…を私に言うことができますか? (Anataha…WoWatashiNiIuKotogadekimasuka?)
   0 0 Ĉu?    正しいですか? (TadashiIdesuka?)
   0 0 Dankon. Ankaŭ vin.    ありがとうございます。 こちらこそ。 (Arigatougozaimasu。 Kochirakoso。)
   0 0 De kie vi venas?    どちらのご出身ですか (DochiranogoShusshinDesuka)
   0 0 diverse    まあまあです。 (Maamaadesu。)
   0 0 En ĉiu kazo    どのような場合でも (DonoyounaBaaiDemo)
   0 0 Faru proprajn aferojn!    人のことに干渉するな (NinNokotoniKanshouSuruna)
   0 0 Fraŭlino    さん (San)
   0 0 Ĝis revido    さようなら (Sayounara)
   0 0 Ĝis revido    さようなら (Sayounara)
   0 0 gratulojn    おめでとう (Omedetou)
   0 0 Helpu!    手伝って! (Tetsudatte!)
   0 0 Je via sano!    お大事に。 (ODaijiNi。)
   0 0 Kia surprizo!    うれしい驚きですね! (UreshiiOdorokiDesune!)
   0 0 Kie vi loĝas?    どこに、あなたは住んでいますか? (Dokoni、AnatahaSunDeimasuka?)
   0 0 Kiel li nomiĝas?    彼の名前は何ですか? (KanoNamaeHaNandeSuka?)
   0 0 Kiel vi fartas?    お元気ですか? (OGenkiDesuka?)
   0 0 Kiel vi nomiĝas?    あなたの名前は何ですか? (AnatanoNamaeHaNandeSuka?)
   0 0 Kio estas nova?    何かありましたか? (NanikaArimashitaka?)
   0 0 Kio okazas?    問題は何ですか? (MondaiHaNandeSuka?)
   0 0 Kio problemas?    何が問題ですか? (NaniGaMondaiDesuka?)
   0 0 Kiom vi aĝas?    おいくつですか (Oikutsudesuka)
   0 0 Kion (vi diris)?    何 (と言いましたか)? (Nani (ToIiMashitaka)?)
   0 0 Kion vi bezonas?    何が必要ですか? (NaniGaHitsuyouDesuka?)
   0 0 Kion vi volas?    あなたは何が欲しいですか? (AnatahaNaniGaHoshiiDesuka?)
   0 0 Kiu estas via nacieco?    あなたの国籍は何ですか? (AnatanoKokusekiHaNandeSuka?)
   0 0 Kontraŭe!    反対です! (HantaiDesu!)
   0 0 Kun granda plezuro    どういたしまして。 (Douitashimashite。)
   0 0 Kun plezuro    喜んで (Yorokonde)
   0 0 Lasu min en paco!    私を放っておいてください! (WatashiWoHoutsutteOitekudasai!)
   0 0 laŭ mi    私の意見では (WatashiNoIkenDeha)
   0 0 Li nomiĝas...    彼の名前は… (KanoNamaeHa…)
   0 0 Mi agrable vidas vin    はじめまして! (Hajimemashite!)
   0 0 Mi bonfartas.    私は元気です。 (WatashiHaGenkiDesu。)
   0 0 Mi loĝas…    私は…に住んでいます。 (WatashiHa…NiSunDeimasu。)
   0 0 Mi ne scias    私は知りません。 (WatashiHaShiriMasen。)
   0 0 Mi petas pardonon    失礼ですが、 (ShitsureiDesuga、)
   0 0 Mi volus…    私は…したいです (WatashiHa…Shitaidesu)
   0 0 Mia nomo estas…    私の名前は… (WatashiNoNamaeHa…)
   0 0 Ne tre bone    健康それほど良くはありません。 (KenkouSorehodoYokuHaarimasen。)
   0 0 Necesas…    …が必要であります (…GaHitsuyouDearimasu)
   0 0 Nedankinde    どういたしまして (Douitashimashite)
   0 0 nek mi    私も (WatashiMo)
   0 0 Pardonu    すみません (Sumimasen)
   0 0 Pardonu pro ĝeno    すみませんが、 (Sumimasenga、)
   0 0 Permesu al mi prezenti min    自己紹介させてください (JikoshoukaiSasetekudasai)
   0 0 Por mi estas egala    私は気にかけません。 (WatashiHaKiniKakemasen。)
   0 0 saluti    挨拶する (AisatsuSuru)
   0 0 Saluton    こんにちは! (Konnichiha!)
   0 0 Sen ŝercoj!    冗談じゃない。 (JoudanJanai。)
   0 0 Sidiĝu    座ってください。 (SuwatteKudasai。)
   0 0 Sinjorino    さん (San)
   0 0 Sinjoro    さん (San)
   0 0 Sufiĉe bone    かなりいいです。 (Kanariiidesu。)
   0 0 Tio estas por Vi    それはあなたのためのものです。 (Sorehaanatanotamenomonodesu。)
   0 0 Trankvile!    静かにしろ!。 (ShizukaNishiro!。)
   0 0 Ve!    気持ち悪い! (Kimochiwarui!)
   0 0 Volonte    喜んで (Yorokonde)
Languages: Esperanto, Japans, more...
Lessen: Esperanto-Japans, more...