Homaj proprecoj 2 - 人間の特性244 words

0 0
Taal Woord: Esperanto
Taal Vertaling: Japanese
Word Translation (transliteration: on off )
   0 0 amuza    楽しい (TanoshiI)
   0 0 artista    芸術的 (Geijutsuteki)
   0 0 atentema    注意深い (Chuuibukai)
   0 0 bone vestita    お洒落 (OShare)
   0 0 bonkora    親切 (Shinsetsu)
   0 0 danĝera    危険な (KikenNa)
   0 0 deprema    気が重い (KigaOmoi)
   0 0 elrevigita    失望 (Shitsubou)
   0 0 freneza    気が狂う (KigaKuruu)
   0 0 ĝentila    丁重 (Teichou)
   0 0 hipokrita    不誠実 (Fuseijitsu)
   0 0 honesta    正直 (Shoujiki)
   0 0 idioto    白痴的 (HakuchiTeki)
   0 0 infanema    子供っぽい (KodomoPpoi)
   0 0 ĵaluza    嫉妬深い (Shittobukai)
   0 0 komika    おかしい (Okashii)
   0 0 konstanta    安定した (AnteiShita)
   0 0 malafabla    意地悪な (IjiwaruNa)
   0 0 malbone vestita    服の趣味が悪い (FukuNoShumiGaWarui)
   0 0 malfeliĉa    不幸 (Fukou)
   0 0 malfeliĉa    不幸 (Fukou)
   0 0 malgaja    悲しい (KanashiI)
   0 0 malhonesta    不正直 (Fushoujiki)
   0 0 maljuna    年取った (NenTotta)
   0 0 malkaŝema    気さくな (KiSakuna)
   0 0 mallaborema    怠惰 (Taida)
   0 0 mallerta    不器用 (Bukiyou)
   0 0 malriĉa    貧しい (Mazushii)
   0 0 malserena    心配する (ShinpaiSuru)
   0 0 matura    成熟した (SeijukuShita)
   0 0 nervoza    神経質 (Shinkeishitsu)
   0 0 pacienca    我慢強い (Gamanduyoi)
   0 0 populara    ポピュラーな (Popyura^Na)
   0 0 purema    きちんとした (Kichintoshita)
   0 0 racia    合理的な (GouritekiNa)
   0 0 religia    宗教的 (Shuukyouteki)
   0 0 sendependa    独立 (Dokuritsu)
   0 0 senkora    不親切 (Fushinsetsu)
   0 0 serioza    深刻な (ShinkokuNa)
   0 0 sincera    誠実 (Seijitsu)
   0 0 singarda    用心深い (Youjinbukai)
   0 0 stranga    奇妙 (Kimyou)
   0 0 tediga    いらいらする (Irairasuru)
   0 0 zorgema    考え深い (KangaeFukai)
Languages: Esperanto, Japans, more...
Lessen: Esperanto-Japans, more...