مواد، اجسام، اشیا و ابزار - 물질, 재료, 물체, 도구42 words

0 0
Taal Woord: Farsi
Taal Vertaling: Korean
Word Translation
      0 0 آجر    벽돌
      0 0 آهن   
      0 0 باریک    좁은
      0 0 باز    열린
      0 0 بخار    증기
      0 0 بسته    닫힌
      0 0 تخته    널빤지
      0 0 تیز    날카로운
      0 0 خشن    거친
      0 0 خشک    건조한
      0 0 خلاء    진공의
      0 0 خنک کردن    식히다
      0 0 خیس شدن    젖다
      0 0 خیس کردن    적시다
      0 0 داغ    뜨거운
      0 0 ذوب شدن    녹다
      0 0 رس    점토
      0 0 زنگ زدن    녹슬다
      0 0 سخت    단단한
      0 0 سرد    차가운
      0 0 سرد شدن    차가워지다
      0 0 سطح    표면
      0 0 سنگ   
      0 0 سنگین    무거운
      0 0 سوراخ    구멍
      0 0 صاف    매끄러운
      0 0 فاسد شدن    썪다
      0 0 فلز    금속
      0 0 لغزنده    미끄러운
      0 0 ماده    물질
      0 0 مایع    액체
      0 0 نرم    부드러운
      0 0 نفت    기름진
      0 0 نوک دار    뾰족한
      0 0 پارچه   
      0 0 پشم    양모
      0 0 چرم    가죽
      0 0 چوب    목재
      0 0 کاغذ    종이
      0 0 کاملاً جدید    새 것인
      0 0 کند    무딘
      0 0 یخ    얼음
Languages: Farsi, Koreaans, more...
Lessen: Farsi-Koreaans, more...