பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Forskjellige verb 1Ordsprog: Tamil
Oversættelse sprog: Norwegian

Languages

Tamil, Norsk, mere

Undervisning

Tamil-Norsk, mere