ضمائر، حروف ربط و حروف اضافه - 대명사, 접속사, 전치사65 words

0 0
Ordsprog: Farsi
Oversættelse sprog: Korean
Word Translation
      0 0 آنها    그들
      0 0 از    ~한 이래로
      0 0 از    ~에서
      0 0 از طریق    ~를 통해
      0 0 اما    하지만
      0 0 او    그녀
      0 0 او   
      0 0 اگر    만약
      0 0 با    ~와 함께
      0 0 بدون    ~ 없이
      0 0 برای    ~를 위해
      0 0 بنابراین    그래서
      0 0 به    ~로
      0 0 به رغم    ~에도 불구하고
      0 0 به سمت    ~를 향해
      0 0 به منظور    ~를 위해
      0 0 به همین شکل    마찬가지로
      0 0 به کجا    어디로
      0 0 بین    둘 사이에
      0 0 تا    ~할 때까지
      0 0 تحت    ~아래에
      0 0 جایی که    어디서
      0 0 خارج از    ~밖에
      0 0 داخل    ~안에
      0 0 در    ~ 동안에
      0 0 در    ~ 안에
      0 0 در اطراف    ~ 주위에
      0 0 در بالای    ~위에
      0 0 در برابر    ~에 맞서
      0 0 در حالی که    ~ 하는 동안에
      0 0 در مقابل    ~ 앞에
      0 0 در میان    ~ 사이에
      0 0 در کنار    ~ 옆에
      0 0 درباره    ~에 대해
      0 0 دوباره    다시
      0 0 روی    ~ 위에
      0 0 شما   
      0 0 طبق    ~에 따르면
      0 0 علاوه بر    ~뿐만 아니라
      0 0 علاوه بر این    게다가
      0 0 فقط    단지
      0 0 ما    우리
      0 0 مال چه کسی    누구의
      0 0 من   
      0 0 نزدیک    가까운
      0 0 نه تنها... بلکه    ~뿐만 아니라 ~도
      0 0 هر دوی ...و...    둘 다
      0 0 همانگونه که    뿐만 아니라
      0 0 همه    모든
      0 0 همه    모든 사람들
      0 0 همچنین    또한
      0 0 و    그리고
      0 0 وقتی که    ~할 때
      0 0 پس از    ~후에
      0 0 پشت سر    ~ 뒤에
      0 0 چرا   
      0 0 چه    무엇
      0 0 چه کسی    누가
      0 0 چون    ~때문에
      0 0 چگونه    어떻게
      0 0 چیزی    어떤것
      0 0 کسی    누군가
      0 0 گذشته از هرچیزی    무엇보다도
      0 0 یا    둘 중 하나
      0 0 یک چیز دیگر    한 가지지 더 덧붙이자면
Languages: Farsi, Koreansk, mere...
Undervisning: Farsi-Koreansk, mere...