فعل‌های گوناگون 1 - 다양한 동사169 words

0 0
Ordsprog: Farsi
Oversættelse sprog: Korean
Word Translation
      0 0 آغاز کردن    시작하다
      0 0 آوردن    가져오다
      0 0 احاطه کردن    둘러싸다
      0 0 ارسال کردن    보내다
      0 0 استفاده کردن    사용하다
      0 0 اشغال بودن    점유하다
      0 0 اقامت کردن    거주하다
      0 0 امتحان کردن    노력하다
      0 0 امیدوار بودن    희망하다
      0 0 انتخاب کردن    선택하다
      0 0 انجام دادن    하다
      0 0 بستن    닫다
      0 0 به خواب رفتن    잠들다
      0 0 بو کردن    냄새나다
      0 0 بودن    ~이다
      0 0 تا زدن    접다
      0 0 تبدیل شدن    ~이 되다
      0 0 ترجیح دادن    선호하다
      0 0 ترک کردن    떠나다
      0 0 تعلق داشتن    속하다
      0 0 تعمیر کردن    고치다
      0 0 تفریح کردن    즐기다
      0 0 تماشا کردن    보다
      0 0 توصیف کردن    묘사하다
      0 0 جارو کردن    쓸다
      0 0 حفر کردن    파다
      0 0 حمل کردن    나르다
      0 0 خوابیدن    자다
      0 0 خواندن    읽다
      0 0 دادن    주다
      0 0 داشتن    가지고 있다
      0 0 درک کردن    이해하다
      0 0 دریافت کردن    받다
      0 0 دنبال چیزی گشتن    찾고 있다
      0 0 دیدن    보다
      0 0 ریختن    붓다
      0 0 ساختن    만들다
      0 0 سوزاندن    타다
      0 0 سیگار کشیدن    담배피다
      0 0 شنیدن    듣다
      0 0 صبر کردن    기다리다
      0 0 صحبت کردن    말하다
      0 0 صرف کردن    쓰다
      0 0 ضربه زدن    치다
      0 0 فراموش کردن    잊다
      0 0 فکر کردن    생각하다
      0 0 لباس پوشیدن    옷을 입다
      0 0 مجبور بودن    ~해야 하다
      0 0 مطلع کردن    알아차리다
      0 0 ناپدید شدن    사라지다
      0 0 نشستن    앉다
      0 0 نوشتن    쓰다
      0 0 نگه داشتن    유지하다
      0 0 نیاز داشتن    필요하다
      0 0 وابسته بودن    의존하다
      0 0 پاسخ دادن    대답하다
      0 0 پرتاب کردن    던지다
      0 0 پرسیدن    묻다
      0 0 پنهان کردن    숨기다
      0 0 پوشاندن    덮다
      0 0 پوشیدن    입다
      0 0 پیدا کردن    찾게 되다
      0 0 پیشنهاد دادن    제공하다
      0 0 کشیدن    쫙 펴다
      0 0 گذاشتن    놓다
      0 0 گرفتن    가져가다
      0 0 گریه کردن    울다
      0 0 گسترش یافتن    퍼뜨리다
      0 0 گوش دادن به    듣다
Languages: Farsi, Koreansk, mere...
Undervisning: Farsi-Koreansk, mere...