اعداد - 숫자

یک، دو، سه... میلیون، بیلیون. 하나, 둘, 셋… 수백만, 수십억

31 words

0 0
Ordsprog: Farsi
Oversættelse sprog: Korean




Word Translation
      0 0 اول    첫번째
      0 0 بیست    스물
      0 0 بیلیون    십억
      0 0 ترتیبی    서수
      0 0 ده   
      0 0 دو   
      0 0 دوازده    열둘
      0 0 دوم    두번째
      0 0 رقم (01234...)    자리수
      0 0 سه   
      0 0 سوم    세번째
      0 0 سی    서른
      0 0 سیزده    열셋
      0 0 شش    여섯
      0 0 شصت    예순
      0 0 صد   
      0 0 میلیون    백만
      0 0 نه    아홉
      0 0 نود    아흐
      0 0 هزار   
      0 0 هشت    여덟
      0 0 هشتاد    여든
      0 0 هفت    일곱
      0 0 هفتاد    일흔
      0 0 پنج    다섯
      0 0 پنجاه   
      0 0 چهار   
      0 0 چهل    마흔
      0 0 یازده    열하나
      0 0 یک    하나
      0 0 یک شماره    숫자
Languages: Farsi, Koreansk, mere...
Undervisning: Farsi-Koreansk, mere...