பல்வேறு வினையடைகள் 1 - Adverbia Varia IJazyk slovíček: Tamil
Překladový jazyk: LatinWord  ·  Translation
(அதைக்) காட்டிலும்  ·  potius
அங்கே  ·  illuc
அடிக்கடி  ·  saepe
அதிகமாக  ·  iterum
அநேகமாக ... போலும்  ·  fortasse
அப்பொழுது  ·  tum
அரிதாக  ·  rare
ஆகையால்  ·  ergo
இங்கே  ·  hic
இன்னும்  ·  iterum
உண்மையிலேயே  ·  vere
உறுதியாக  ·  certe
எங்கே  ·  ubi
எப்படி  ·  quam
எப்பொழுதும்  ·  semper
ஏனெனில்  ·  quod
ஏன்  ·  cur
ஒன்றாக  ·  simitu
ஒருபோதும் இல்லை  ·  numquam
ஒரே ஒரு  ·  modo
கிட்டத்தட்ட  ·  fere
கூட  ·  quoque
சில வேளைகளில்  ·  nun numquam
நன்கு  ·  bene
நிச்சயமாக  ·  certe
நிறைய  ·  multo
பொதுவாக  ·  fere
போதுமான  ·  satis
மிகவும்  ·  ammodum
மிகவும்  ·  bene
மீண்டும்  ·  iterum
முன்னாள்  ·  quondam
மேலும்  ·  quoque
மோசமாக  ·  male
யார்  ·  qui
வழக்கமாக  ·  cotidie

Languages

Tamil, Latina, více