பதிலிடு பெயர்கள், இணைப்புச் சொற்கள், முன்னுருபுகள் - Pronouns, Conjunctions, Prepositions65 words

0 0
Jazyk slovíček: Tamil
Překladový jazyk: English
Word Translation
   0 0 (இது)மட்டுமல்லாமல் ... (அதுவும்) கூட    not only … but also
   0 0 அடியில்    under
   0 0 அதேபோல    as well as
   0 0 அதோடு சேர்த்து    in addition to
   0 0 அனைவரும்    all
   0 0 அருகில்    near
   0 0 அல்லது    either
   0 0 அவர்    he
   0 0 அவள்    she
   0 0 அவ்ர்கள்    they
   0 0 அவ்வாறே    likewise
   0 0 ஆனால்    but
   0 0 இடையில்    between
   0 0 இரண்டும் ... மேலும்    both … and
   0 0 இருந்த போதிலும்    in spite of
   0 0 இருந்து    from
   0 0 இல்    in
   0 0 இல்லாமல்    without
   0 0 உடன்    with
   0 0 உட்புறம்    inside
   0 0 எங்கு    where (to)
   0 0 எங்கே    where
   0 0 எதிராக    against
   0 0 எனவே    so
   0 0 எனில்    if
   0 0 என்ன    what
   0 0 எப்படி    how
   0 0 எப்போது    when
   0 0 எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக    above all
   0 0 ஏதாவது    something
   0 0 ஏனெனில்    because
   0 0 ஏன்    why
   0 0 ஒவ்வொருவரும்    everybody
   0 0 க்கு    for
   0 0 க்கு    to
   0 0 சமயத்தில்    while
   0 0 சுற்றிலும்    around
   0 0 தொடங்கி    since
   0 0 நான்    I
   0 0 நாம்    we
   0 0 நீ    you
   0 0 நோக்கி    toward
   0 0 பக்கத்தில்    beside
   0 0 படி    according to
   0 0 பற்றி    about
   0 0 பின்னால்    behind
   0 0 பிறகு    after
   0 0 பொருட்டு    in order to
   0 0 போது    during
   0 0 மத்தியில்    among
   0 0 மற்றும்    and
   0 0 மீண்டும்    again
   0 0 மீது    on
   0 0 முன்    in front of
   0 0 மூலம்    through
   0 0 மேலும்    moreover
   0 0 மேலும்    also
   0 0 மேலும் ஒரு விஷயம்    one more thing
   0 0 மேல்    on top of
   0 0 யாருடைய    whose
   0 0 யாரோ ஒருவர்    someone
   0 0 யார்    who
   0 0 வரைக்கும்    until
   0 0 வெறும்    just
   0 0 வெளியே    outside of
Languages: Tamil, Angličtina, více...
Lekce: Tamil-Angličtina, více...