افراد: بستگان، دوستان، دشمنان... - Ljudi: Rođaci, prijatelji, neprijatelji…44 words

0 0
Word Language: Farsi
Translation Language: Croatian
Word Translation
      0 0 احمق budala
      0 0 اسم ime
      0 0 اشتباه گفتن pogriješiti
      0 0 امیدوار بودن nadati se
      0 0 بوسه poljubac
      0 0 بوسیدن poljubiti
      0 0 بیوه obudovljen
      0 0 تاسف oprostite
      0 0 جمعیت mnoštvo
      0 0 حقیقت istina
      0 0 دختر djevojčica
      0 0 درست گفتن biti u pravu
      0 0 دروغ laž
      0 0 دروغ گفتن lagati
      0 0 دست دادن rukovati se
      0 0 دسته گل buket
      0 0 دشمن neprijatelj
      0 0 دوست prijatelj
      0 0 زن žena
      0 0 زنانه ženski rod
      0 0 ستایش کردن obožavati
      0 0 شخص osoba
      0 0 صدا glas
      0 0 عشق ljubav
      0 0 عشق ورزیدن voliti
      0 0 مانند یک آدم دیوانه poput lude osobe
      0 0 متوجه شدن razumjeti
      0 0 مرد muškarac
      0 0 مردانه muški rod
      0 0 مردم ljudi
      0 0 مهمان gost
      0 0 نام ime
      0 0 نام خانوادگی prezime
      0 0 نفرت داشتن mrziti
      0 0 نوزاد beba
      0 0 هدیه dar
      0 0 همدیگر را بوسیدن ljubiti jedan drugoga
      0 0 همسایه susjed
      0 0 هم‌اتاقی cimer
      0 0 پسر dječak
      0 0 کارت‌پستال razglednica
      0 0 کمک pomoć
      0 0 یارو momak
      0 0 یک نصیحت savjet
Languages: Farsi, Croatian, more...
Lessons: Farsi-Croatian, more...