மாறுகிறது  -  променлив

Usage Examples

மாறுகிறது (Tamil)


променлив (保加利亚语)