பனி பொழிகிறது.  -  Вали сняг.

Usage Examples

பனி பொழிகிறது. (Tamil)


Вали сняг. (保加利亚语)