வெயில் அடிக்கிறது.  -  Слънчево е.

Usage Examples

வெயில் அடிக்கிறது. (Tamil)


Слънчево е. (保加利亚语)