ένα λουτρό  -  balineum

ένα λουτρό - balineum



Usage Examples

ένα λουτρό (希腊语)


balineum (拉丁语)