ένα βουνό  - 

ένα βουνό - 山Usage Examples

ένα βουνό (希腊语)


(日语)