μισώ  -  घृणा करना

μισώ - घृणा करना



Usage Examples

μισώ (希腊语)


घृणा करना (北印度语)