خیس کردن  -  弄濕

Usage Examples

خیس کردن (Farsi)


弄濕 (汉语)