بارش باران  -  開始下雨

Usage Examples

بارش باران (Farsi)


開始下雨 (汉语)