هوا برفیه.  -  下雪

Usage Examples

هوا برفیه. (Farsi)


下雪 (汉语)