باد می‌آید.  -  吹風

Usage Examples

باد می‌آید. (Farsi)


吹風 (汉语)