آب و هوا خوب نیست.  -  今天的天氣不好

Usage Examples

آب و هوا خوب نیست. (Farsi)


今天的天氣不好 (汉语)