هوا سرده.  -  好寒

Usage Examples

هوا سرده. (Farsi)


好寒 (汉语)