آب و هوا  -  天候

Usage Examples

آب و هوا (Farsi)


天候 (汉语)