Auto - Auto

Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.. Ben je in het buitenland en wil je een auto huren? Je moet wel weten waar het stuur zit


      
  

Barvy - Kleuren

Vše o červené, bílé a modré. Alles over rood, wit en blauw


      
  

Budovy, organizace - Gebouwen, Organisaties

Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody. Kerken, theaters, stations, winkels


      
  

Čas 1 - Tijd 1

Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!. De klok tikt! Geen tijd om stil te staan! Leer nu alles over de tijd met Internet Polyglot!


      
  

Čas 2 - Tijd 2

Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka. Verspeel geen tijd! Leer nieuwe woorden


      
  

Části lidského těla - Het menselijk lichaam

Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši. Het lichaam is het huis van de ziel. Leer alles over benen, armen en oren


      
  

Čísla - Getallen

Jedna, dva, tři... miliony, miliardy. Een, twee, drie… Miljoenen, miljarden


      
  

      
  

Jídlo, restaurace, kuchyně 1 - Eten, Restaurants, Keuken 1

Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.. Lekkere les. Alles over je favoriete lekkernijen


      
  

Jídlo, restaurace, kuchyně 2 - Eten, Restaurants, Keuken 2

Pokračování lekce k sežrání.. Lekkere les deel twee


      
  

      
  

      
  

Města, ulice, doprava - Stad, Straten, Vervoer

Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře. Verdwaal niet in de grote stad. Vraag de weg naar de opera


      
  

Míry, měření - Maten, Afmetingen

Máte raději palce, nebo centimetry?. Heb je liever inches of centimeters? Gebruik je het metrisch systeem al?


      
  

Náboženství, politika, armáda, věda - Religie, Politiek, Krijgsmacht, Wetenschap

Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!. Mis onze belangrijkste les niet! Make love not war!


      
  

Nástroje - Gereedschap

Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení. Weet welk gereedschap te gebruiken om iets schoon te maken, te repareren, om te tuinieren      
  

Oblečení 1 - Kleding 1

Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo. Alles over wat je aantrekt om er mooi uit te zien en warm te blijven


      
  

      
  

Peníze, nakupování - Geld, Winkelen

Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze. Mis deze les niet. Leer je geld te tellen


      
  

Počasí - Weer

Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné. Er bestaat geen slecht weer, elk weer is goed


      
  

Pocity, smysly - Gevoel, Zintuigen

Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku. Alles over liefde, haat, reuk en tast


      
  

Pohyb, směry - Beweging, Richtingen

Jezděte pomalu, jezděte bezpečně. Beweeg langzaam, rij veilig


      
  

Popis člověka 1 - Menselijke trekken 1

Jak popsat lidi kolem sebe. Hoe beschrijf je de mensen om je heen


      
  

      
  

      
  

Práce, podnikání, kancelář - Werk, Zaken, Kantoor

Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci. Werk niet te hard. Rust even uit, leer woorden over werk


      
  

Příroda - Natuur

Ochraňujte přírodu, svou matku!. Bescherm moeder natuur!


      
  

Profese - Beroep

Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!. Tegenwoordig is het erg belangrijk om een goede baan te hebben. Kan je een goede baan krijgen zonder dat je je talen spreekt?


      
  

Rodina - Familie

Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života. Moeder, vader, familie. Familie is het belangrijkste in je leven.


      
  

Rostliny - Planten

Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře. Leer alles over de wondere wereld die ons omringd. Alles over het plantenrijk: bomen, bloemen en struiken


      
  


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Sporty, hry, koníčky - Sport, Spel, Hobby

Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček. Maak plezier. Alles over voetbal, schaken en verzamelen.


      
  

Vzdělání 1 - Onderwijs 1

Všechno o škole, vysoké a univerzitě. Alles over school, hogere school, universiteit


      
  

Vzdělání 2 - Onderwijs 2

Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání. Deel 2 van onze fameuze les over onderwijs


      
  

Zábava, umění, hudba - Vermaak, Kunst, Muziek

Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka. Wat zou het leven zijn zonder kunst? Een lege huls


      
  

      
  

Zdraví, medicína, hygiena - Gezondheid, Geneeskunde, Hygiëne

Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy. Hoe vertel je de dokter over je hoofdpijn


      
  

Zeměpis: Země, města,.. - Geografie: Landen, Steden…

Poznejte svět, ve kterém žijete. Ken de wereld waarin je leeft


      
  

Život, Stáří - Het leven, Leeftijd

Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti. Het leven is kort. Leer alles over de verschillende levensfasen, van geboorte tot de dood


      
  

Zvířata - Dieren

Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech. Katten en honden. Vogels en vissen. Alles over dieren.