กริยาที่หลากหลาย 1 - Разнастайныя дзеясловы 169 words

0 0
生字語言: Thai
翻易語言: Belarusian
Word Translation
      0 0 กระจาย распаўсюджваць
      0 0 กลายมาเป็น станавіцца
      0 0 กวาด падмятаць
      0 0 ขน/แบก несці
      0 0 ขว้าง кідаць
      0 0 ขึ้นอยู่กับ залежаць
      0 0 ขุด капаць
      0 0 คลุม накрываць
      0 0 คิด думаць
      0 0 ชอบมากกว่า аддаваць перавагу
      0 0 ซ่อน хаваць
      0 0 ซ่อม рамантаваць
      0 0 ดู глядзець
      0 0 ตอบ адказваць
      0 0 ตี ударыць
      0 0 ต้อง мець патрэбу
      0 0 ต้องการ мець патрэбу ў
      0 0 ถาม пытацца
      0 0 ทำ зрабіць
      0 0 ทำ рабіць
      0 0 นอนหลับ заснуць
      0 0 นั่ง сядзець
      0 0 ปิด зачыняць
      0 0 พยายาม спрабаваць
      0 0 พับ складаць
      0 0 พูด казаць
      0 0 ฟัง слухаць
      0 0 มี мець
      0 0 ยืด расцягваць
      0 0 รอ чакаць
      0 0 รักษา захоўваць
      0 0 ร้องไห้ плакаць
      0 0 ลืม забываць
      0 0 ล้อมรอบ атачаць
      0 0 วาง класці
      0 0 สนุก весяліцца
      0 0 สวมเสื้อผ้า апранаць
      0 0 สวมใส่ насіць
      0 0 สังเกต заўважаць
      0 0 สูบ курыць
      0 0 ส่ง адсылаць
      0 0 หลับ спаць
      0 0 หวัง спадзявацца
      0 0 หา знайсці
      0 0 หา шукаць
      0 0 หายไป знікаць
      0 0 อธิบาย апісваць
      0 0 ออกจาก ухадзіць
      0 0 อาศัย жыць
      0 0 อาศัย пазычаць
      0 0 อ่าน чытаць
      0 0 เขียน пісаць
      0 0 เข้าใจ разумець
      0 0 เท наліваць
      0 0 เป็น/อยู่/คือ быць
      0 0 เป็นของ належаць
      0 0 เริ่ม пачынаць
      0 0 เลือก выбіраць
      0 0 เสนอ прапаноўваць
      0 0 เห็น бачыць
      0 0 เอา браць
      0 0 เอามา прыносіць
      0 0 ใช้ выдаткоўваць
      0 0 ใช้ выкарыстоўваць
      0 0 ให้ даваць
      0 0 ได้กลิ่น пахнуць
      0 0 ได้ยิน чуць
      0 0 ได้รับ атрымліваць
      0 0 ไหม้ гарэць
Languages: 泰語, 白俄罗斯语, more...
課程: 泰語-白俄罗斯语, more...